Nov 25

DBA در SEMA (video)

DBA است که به خوبی برای روتورهای شناخته شده و آن اختراع کانگورو پا بیرون ریختن طراحی. در حال حاضر ما خط بسیار خود ما را از لنت های ترمز! با ترکیبات اصطکاک چهار برنامه های مختلف, علامت گذاری به عنوان جوزف توضیح می دهد که پد جدید.